Projekat

O projektu Alibunar

mapa_alibunar

Opis

Vetropark „Alibunar“ biće izgrađen na poljoprivrednom zemljištu u K.O. Alibunar i K.O.Vladimirovac  sa leve strane državnog puta IA reda br.3 Beograd – Vršac (po staroj kategorizaciji M 1.9), na potezu od km 53+300 do km 55+900 puta.  Lokacija za vetropark  odabrana je na osnovu detaljnih analiza vetra i reljefa terena.

Vetropark „Alibunar“ sastojaće se od 21 vetrogeneratora nominalne jedinične snage po 2,0 MW koji svoju punu snagu razvijaju pri brzinama vetra od 11 m/s. Pri optimalnim uslovima ukupna instalisana snaga vetroparka Alibunar je 42,0 MW.

Vetrogeneratori biće identični, i sa mininalnom međusobnom udaljenošću od 400 metara, raspoređeni u tri reda po sedam stubova.

Svaki vetrogenerator će se sastojati od 3 elise, glavčine, nosača rotora, ležaja zakretnog mehanizma, kućišta rotora, glavnog ležaja, glavne osovine, prenosnika (multiplikatora), kočionog diska, prenosne spojnice, generatora, servisne dizalice, meteoroloških senzora, nosećeg stuba, zakretnog diska, zakretnog zupčanika, noseće ploče gondole i druge opreme potrebne za normalno funkcionisanje vetrogeneratora.

Veza između vetrogeneratora i priključak na srednjenaponsku mrežu planirane su podzemnim kablovima 33 kV do objekta srednjenaponskog postrojenja 33kV i preko transformacije 33/110kV na 110kV koja će se graditi za potrebe vetroparka.

Na lokaciji za izgradnju kompleksa u okviru vetroparka nalaziće se sledeći objekti:

Priključno razvodno postrojenje sa komandnom zgradom, transformacija 33/ 110 kV sa sredjenaponskim postrojenjem 33 kV i komandnom zgradom, kao i postrojenje sopstvene potrošnje.

Lokacijska dozvola za vetropark „Alibunar“ dobijena je 2013. godine rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine. Iste godine dobijena je i energetska dozvola od Ministarstva energetike I zaštite životne sredine, kao i Rešenje nadležnog pokrajinskog skretarijata o usvajanju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Građevinska dozvola za vetropark „Alibunar“  ishodovana  je sredinom 2014. godine nakon čega je  ishodovano i nekoliko važnih dozvola kojima se reguliše pitanje izgradnje pristupnih puteva i saobraćajnih priključaka.

U februaru 2015. godine vetroelektrana „Alibunar”  (42 MW) dobila je privremeni status povlašćenog proizvođača električne energije nakon što je, u skladu sa zakonom, položila bankarsku garanciju Ministarstvu rudarstva i energetike.

U saradnji sa JP Elektromreža Srbije, na osnovu potpisanog ugovora, nalazimo se u završnoj fazi ishodovanja građevinske dozvole za priključno razvodno postrojenje i priključni dalekovod.