Životna sredina

Zaštita životne sredine

Bois de Folleville

Zaštita i unapređenje životne sredine jedan je od osnovnih postulata kompanije Elicio i svih projekata koje razvija, gradi ili kao već izgrađenim upravlja.

U skladu sa tim načelima, vetropark Alibunar razvija se u skladu sa zakonima Republike Srbije i najvišim ekološkim standardima Evropske unije.

Za potrebe projekta i ishodovanja građevinske dozvole urađena je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u čijoj izradi su učestvovali najeminentniji međunarodni i domaći stručnjaci iz oblasti zaštite životne sredine. U skladu sa Zakonom o životnoj sredini, u prvoj polovini 2016. ažurirana je Studija o proceni uticaja na životnu sredini. Svi važni segmenti u izradi Studije, njenoj proceni, kao i ažuriranju, bili su oglašeni u novinama na srpskom, slovačkom i rumunskom jeziku, a putem javnog uvida u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, svi zainteresovani su mogli da ulože primedbe.

Osim monitoringa ptica i slepih miševa, za potrebe projekte vršena su i merenja buke. Svi rezultati ukazali su da je uticaj na floru i faunu, kao i na čitavu životnu sredinu minimalan.